LATVIAN RELIEF SOCIETY OF AUSTRALIA DAUGAVAS VANAGI (DVAV)

LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJA ATCELTA

Pašlaik visa pasaule ir krīzes stāvoklī sakarā ar COVID-19 coronavirus slimību. Krīzes stāvoklis ir iespaidojis arī latviešu sabiedrību un Daugavas Vanagus visā pasaulē. Visas nodaļas Austrālijā ir atcēlušas savus sarīkojumus lidz tam laikam kad krīze būs pārciesta.

Šajā sakarībā arī Daugavas Vanagu Austrālijā valde savā pagājušajā valdes sēdē pārrunajā šī gada paredzēto līdzekļu vākšanas akciju un nāca pie slēdziena, ka to vajadzētu atcelt. Valdes locekli izteica domu, ka mūsu tautiešiem pašlaik ir daudz svarīgākas lietas par ko domāt un ka iespējams ka daudz ziedotāji tagad ir tādā financiālā stāvoklī, ka nevar atļauties ziedot. Tā kā akciju var atcelt tikai delegātu sanāksme, valde nolēma griezties pie šī gada Daugavas Vanagu Austrālijā delegātu sanāksmes delegātiem ar lūgumu pārrunāt ieteikumu. Tika sasaukts delegātu sanāksmes turpinājums epasta veidā ar līdzekļu vākšanas akciju kā vienīgo darba kārtas punktu. DVA kasiere, Gunta Vagare, ziņoja, ka Daugavas Vanagu Austrālijā valdes iekrātos līdzekļos ir nauda ko varētu izmantot lai varētu šogad turpināt atbalstīt bijušos leģionārus un citus Daugavas Vanagu Austrālijā mērķus. Delegāti vienbalsīgi nolēma līdzekļu vākšanu atcelt. Sanāksme arī nolēma pārrunāt iespēju līdzekļu vākšanas akciju noturēt vēlāk šogad ja situācija mainīsies.

Paldies visiem tautiešiem kuri kā pagājušo gadu, tā visus iepriekšējos gadus, atbalstijuši Daugavas Vanagu darbu ziedojot līdzekļu vākšanas akcijai.

Daugavas Vanagu Austrālijā valde paziņos mājas lapā un latviešu presē ja būs iespēja akciju noturēt vēlāk šogad.

Jānis Kārkliņš
Daugavas Vanagi Austrālijā
valdes priekšsēdis.

Turpinot ilggadīgo tradīciju Daugavas Vanagi Austrālija valdei ik par trīs gadiem mainīt sēdekli rotācijas kārtībā starp Sidneju Adelaidi un Melburnu, ar šī gada 1.janvāri DV Austrālija līdz 2017.gada 31.decembrim atrodas Melburnā. Par valdes priekšsēdi šiem trim gadiem 63. DVA delegātu sanāksme ievēlēja Aleksandru Grimmu un par vanadžu nozares vadītāju Silviu Miglis. Delegātu sanāksme arī ievēlēja Jāni Kārkliņu par priekšsēža vietnieku un Guntu Vagari kā kasieri. Valdē pašlaik arī darbojas sekretāre un informācijas vadītāja Ilze Ā bele un biedrzine Koidula Nemīro. Ilze un Koidula būs jāievēl DVA valdē nākošajā delegātu sanāksmē 22.martā Melburnā.

DV Austrālija valde noturēja savu pirmo valdes sēdi 12.februārī kur galveno kārtu pārrunāja 64.Daugavas Vanagu Austrālija delegātu sanāksmi.

Delegātu sanāksme notiks DV Melburnas nodaļas mītnē, 87 Chetwynd Street Ziemeļburnā 21.un 22.martā. Sestdien, 21.martā pulkstens 11.00 notiks Daugavas vanadžu salidojums un tam pulkstens 14.00 sekos Saviesīga Pēcpusdiena. Saviesīgās pēcpusdienas programmā piedalīsies Gunta Rudzīte un Ilga Vēvere no Adelaides un Ivars Mirovics ar draugiem no Melburnas ar vairāk īsiem uzvedumiem, kā arī DV Adelaides vanadžu kopas dziesmu ansamblis. Būs arī iespēja publikai padziedat. Par kopdziesmu vadību rūpēsies Viktors Brenners no Melburnas un Imants Kronītis no Adelaides. Par mielastu Saviesīgā Pēcpusdienā rūpēsies DV Melburnas nodaļas vanadzes Silvias Miglis vadībā. Uz pēcpusdienu aicināti visi tautieši, ne tik vien Daugavas Vanagi. Gaidīsim kuplu apmeklētāju skaitu, itsevišķi no Melburnas tautiešiem. Svētdien, 22.marta pulkstens 9.00 notiks DV Austrālijā delegātu sanāksme. Uz delegātu sanāksmi, kā arī uz vanadžu salidojumu, kā brīvklausītāji, mīļi gaidīti visi kam interesē Daugavas Vanagu darbs.

Daugavas Vanagu saimes Austrālija vārdā vēlos pateikties Dr.Jānim Priedkalnam un viņa vadītai valdei par darbu un pūlēm ko viņi pielikuši rūpējoties par Daugavas Vanagu saimes vadību Austrālijā pagājušos trīs gadus.

Jānis Kārkliņš
Daugavas Vanagi Austrālijā
valdes priekšsēša vietnieks.