KANBERAS NODAĻA

Šī nodaļa tika formāli dibināta 1982. g. 8. augustā, septiņu personu sastāvā ar 5 vanagiem un 2 vanadzēm. Pa šo laiku ir daudz nākuši klāt vanagi un vanadzes, daudzi, ir pārcēlušies uz citām pilsētām, arī Latviju. Un daži jau ir aizgājuši aizsaulē.

Sākuma gados pie Kanberas Daugavas vanagu nodaļas darbojās: skola Silvijas Kreitāles vadībā, dziesmu ansamblis Irmas Pumpurs vadībā, un sporta kopa Pētera Medeņa vadībā. Tika rīkotas balles uz kurām ciemiņi brauca: no Sidnejas dziesmu ansamblis "Dziesmu gars", Melburnas dziesmu ansamblis "Kursa", no Adelaides soliste Geņa Janmeijs, un DV biedri no Ņūkastles.

Kanberas nodaļa, kopā ar pārējiem tautiešiem ņēma aktīvu dalību demonstrācijās, pie Austrālijas Parlamenta ēkas un Krievu sūtniecības.

Mums bija vienreizēja iespēja labi darboties, jo mūsu rīcībā bija Lietuviešu klubs. Katrs latvietis Austrālijā zināja kur ir Kanbera un Lietuviešu klubs Ar šo kluba slēgšanu visai latviešu sabiedrībai Kanberā radās grūtības atrast vietu sarīkojumiem. Pēc tam esam lietojuši Poļu klubu, bet kluba valde ierobežoja mūsu darbu sakarā ar iespejamību pasniegt siltas pusdienas, naudas vākšanas akcijas saietos. Tādeļ mēs meklējām jaunas telpas un tās atradām Immanuela baznīcas zālē, kur mūsu rīcībā ir ari virtuve. Šo zāli mums sameklēja, nesen mūžībā aizgājušais nodaļas biedris Vladis Calkovics.

Vanagi un vanadzes regulāri izkārto plkv. O. Kalpakam veltītu publisku piemiņas aktu, vanadzēm gādājot par kafiju/tēju un uzkodām. Kanberas nodaļas pārstāvji ik gadus piedalījās marta svētbrīžu atzīmēšanā pie Latviešu Leģionāru novietojuma "Rokwood" kapos, Sidnejā. Nodaļa piedalās Sidnejas, Melburnas, Adelaides un Pertas Daugavas Vanagu/vanadžu nodaļu/kopu svarīgos sarīkojumos un jubilejās. Reiz gadā Kanberas nodaļas delegāti piedalās Daugavas Vanagu pilnsapulcēs un Daugavas Vanadžu delegātu salidojumos, gan Adelaidē gan Melburnā un Sidnejā. Daži Kanberas nodaļas biedri ir piedalijušies DVCV globālās dienās Austrālijā, ASV, Kanādā un Valmierā Latvijā.

Jau no Kanberas nodaļas dibināšanas gadiem, valdē ir aktīvi un bez pārtraukuma darbojušies: Arvīds Purvis, Žanis Mediķis, Edvīns Peniķis (viņsaulē), bet Andris Grigulis ir praktiski visus gadus vadījis revizijas komisijas pienākumus.

Kanberas Daugavas vanagu valdes priekšsēža amatu ir pildījuši: Arvīds Purvis, Valentīns Rolavs, (viņsaulē) un Edvins Peniķis (viņsaulē) un pašlaik Inta Skrīveris.

Kanberas Daugavas vanadžu kopu ir vadījušas: Aina Mediķis, Dzidra Kreitāls (viņsaulē) un Inta Skrīveris. Trīs gadus Inta Skrīveris bija ari Austrālijas Daugavas vanadžu vadītāja.

Pašlaik, nodaļā (3 vanagi, 6 vanadzes)

DV Kanberas nodaļas Apkārtrakstus līdz Nr.30 rakstīja un redaktors bija Osvals Kreitāls (viņsaulē), bet tālāk to turpina Žanis Mediķis.

Sākuma gados, kad visi bija jauni un spēku pilni, tika rīkotas balles un ciemiņi brauca no citām pilsētām; rīkoja ari literāras un dzejas pēcpusdienas, un biedru vakarus.

Nodaļas biedri līdz šim ir saņēmuši 21 Austrālijas Daugavas Vanagu atzinības rakstu, 13 Daugavas Vanagu Centrālās valdes atzinības rakstus, un krūšu nozīmes zeltā ir izpelnījušies Aina un Žanis Mediķi, Arvīds Purvis, Edvins Peniķis, Inta Skrīveris un Silvija Kreitāls.

Ar Daugavas Vanagu Centrālās Valdes pārstāvniecības starpniecību Rīgā, Kanberas Daugavas Vanagu nodaļa un vanadžu kopa ir regulāri palīdzējuši ar naudas atbalstiem Latvijā; leģionāriem, skolām grāmatu un piederuma iegādei ( Sūnu pagasta pamatskolai Kūkās), daudzbērnu ģimenēm, audžu bērnu ģimenēm, Kurzemes Brāļu kapiem Lestenē, Brāļu kapiem Rīgā, Brīvības Pieminekļa restaurācijai, un Okupācijas muzejam, Ziemsvētkos ar piparkūku paciņām latviešu karavīriem Afganistānā.

Vietēji Austrālijā, A. Ziedares vasaras vidusskolai, Saules jostas deju ansamblim, un Kultūras Dienu un Jaunatnes Dienu programmas izdošanai.

Lielākā daļa nodaļas ienākumi nāk no testamentāriem novēlējumiem, ziedojumu akcijām un vanadžu kopas nepārtrauktās labdarības darbības.

Beidzamos 18 gadus vanadzes ir rīkojušas saietus divas reizes gadā, kur tiek pasniegtas siltas pusdienas, rīkota lotereija

Kanberas Daugavas vanagi un vanadzes izsaka lielu un sirsnīgu paldies labvēļiem, proti, mūsu Kanberas latviešu saimei, par sirsnībā sniegto atbalstu visus šos gadus, un šis atbalsts mums ir ļoti palīdzējis mūsu darbā..

©2019 Daugavas Vanagi Austrālijas Valde