Daugavas Vanagi - Melburnā

Nepilnus 2 gadus pēc pēckara ieceļotāju ierašanās Alustrālijā, Melburnā 1949 gada 29 jūlijā 5 bijušie leģionāri nolemj dibināt D.V. nodaļu, uzņemt sakarus ar DV Centrālo valdi un organizēt palīdzību Vācijā palikušajiem cīņu biedriem.

Melburnas nodaļa ir otrā Austrālijā, un 50/51 gados tās valde pilda ari Austrālijas Centrālās pagaidu valdes pienākumus. Sākot ar pirmo gadu pie nodaļas darbojas dāmu komiteja kas pēc 3 gadiem k|ūst par vanadžu kopu. Pirmajā darbības gadā, izmantojot sarīkojumu ienākumus nodaļa nosūta uz Vāciju 123 pārtikas sainīšus invalīdiem.

1951 gadā nodaļā ir 91 biedri, darbība vērstua uz līdzek|u iegūšanu palīdzībai Vācijā palikušajiem aprūpējamiem cīņu biedriem un viņu ģimenēm. Pēc 1954 gada vienošanās ar Latviešu apvienību Austrālijā aprūpes darbs ieiet plašākā gultnē, ieskaite atbalstu latviešu skolām, skautiem, gaidām kā ari represētiem Latvijā un izsūtījumā. Nodaļa atbalsta Latviešu nama celšanu Melburnā. 21 .martā 1954 iesvēta Sv.Jāņa draudzes nodaļai dāvāto karogu. Sākot ar 1952 gadu nodaļa izdod informācijas izdevumu "Vēstnesis", sākot ar 86 gadu "Ziņnesis". 1978 gadā nodaļā ir 325 biedri.

Pamatojoties uz novēlējuma norādījumu, nodaļas valde 1965 gadā iegādājas lauku īpašumu Monbalkas "Vanagus".Tur izbūvē sarīkojumu zāli, peldbaseinu, pirt, sporta laukumu. Tur stāda piemiņas kokus un tas izveidojās par iemīļotu izbraukumu un sarīkojumau vietu. Nodaļas biedriem novecojot, ceļš kļūst par grūtu. 1994 gadā īpašumu pārdod.

1978 gadā, ar nolūku iekārto klubu, nodaļa iegādājas īpašumu blakus Latviešu namam .Ar talku palīdzību namu remontē un atjauno. Kad viss liekas kārtībā, rodas nesaskaņas ar kaimiņiem un pilsētas valdi, īpašumu nevar izmanto, un 1984 gada nodaļa ir spiesta to pārdot.

1985 gadā noda|a iegādājas tagadējo mītni Zieme|melbumā, tuvu pilsētas centram. Pēc remontiem un pielāgošanas to iesvēta 1980 gadā.Šoreiz laimējās un mītne kalpo biedriem un Melburnas latviešu sabiedrībai vēl tagad.

Biedru sabiedriskām vajadzībām kalpojošas sekojošas interešu grupas: tautas deju kopas "Daugavieši" un "Sakta"- vēlāk apvienoti - "Daugavieši/Sakta"( 1950-1984); vīru dubultkvartets, vēlāk ansamblis "Kursa" (no 1959), Jaunatnes kopa (ar pārtr. Līdz 1993 g.), Šacha klubs (83-89), šaušanas sekcija (57-79), zolītes klubs (kopš 83) un novusa klubs (kopš 92).

Līdz ar nodaļas rocības pieaugumu plašumā iet aprūpes darbs. 1991 g. nodaļas aprūpes darbinieks apmeklē 77 tautiešus 315 gadījumos. Beidzamajos 5 darbības gados aprūpei izdots $152000.

Jau iepriekš, bet it sevišķi sākot ar astoņdesmitiem gadiem, noda|a aktīvi iesaistās nacionālpolītiskā darbā. Biedrus informē par notikumiem Latvijā un PSRS. Nodaļa piedalās un organizē pretpadomju demonstrācijas gan Melburnā, gan Austrālijas galvaspilsētā Canberā.

2001. gadā Melburnas nodaļā ir 282 biedri. Darbības laikā 53 biedri apbalvoti ar Krūšu nozīmi zeltā.

Nodaļas valdei bijuši 19 priekšsēži:
A.Lejinš, V.Runiks, A.Lauva, A.Bagun-Bērziņš, A.Bērztīs, A.Bilkens, J.Dzenis, V. Ķirps (5 gadus), V.Aufmanis, A.Rozenbergs, V.Rolavs (10 gadus), A.Kenne (7 gadus), B. Ērglis, F.Sala, J Bērziņš, A.Grimms, I.Kapelis(8 gadus), A.Saulitis.(13 gadus), J.Kārkliņš

Vanadžu kopai bijušas 15 vadītājas :
E.Dizenbaka, A.Vērpele, M.Balandina, M.Bagun-Bērzina, A.Runika, A.Kārklina, E.Cābule (Pāvulina), M.Balode, E.Burkēviča, V.Liepina-Bērzina, E.Stuberovska, A.AIeksējeva, Dz.Cekulina, Dz.Grīnberga, S. Miglis.

©2014 Daugavas Vanagi - Atjaunots 25 Aprīlī 2014